Prijeđi na glavni sadržaj

III Ciklus

U akademskoj 2017/2018. godini, Pravni fakultet počinje sa realizacijom Doktorskog studija Evropskog prava. 

Ovaj studijski program realizuje se kao postdiplomski studij na Pravnom fakultetu u Mostaru u trajanju od tri godine (šest semestara) sa ukupnim opterećenjem od 180 ECTS bodova. Na studiju se organizuje nastava iz smjera Evropskog prava. Predmeti su grupisani u obavezne (opće i predmete smjera) i izborne. Oni trebaju studentima pružiti znanja i sposobnosti usklađene s ishodima učenja i kompetencijama stečenim završetkom postdiplomskog studija na III ciklusu univerzitetskog obrazovanja. Studij pripada naučnom području društvenih nauka, polju prava, te relevantnim granama prema prihvaćenim evropskim kriterijima sistematiziranja nauka.

Naziv studija: Doktorski studij Evropskog prava
Nivo: treći ciklus studija
Model: treći ciklus u trajanju od tri godine
Broj ECTS bodova: 180 ECTS
(60 ECTS po godini studija – 3 godine studija)
(30 ECTS po semestru studija – 6 semestara studija)
Vrsta studija: akademske studije
Zvanje: doktor pravnih nauka iz oblasti Evropskog prava
Oblast obrazovanja: društvene nauke – pravo – evropsko pravo
Način izvođenja: redovne studije, u sjedištu, u trajanju od šest semestara
Cijena doktorskog studija: 15.000,00 KM (2500,00 KM po semestru)
Doktorski studij, u trajanju od šest semestara, izvodi se sa modulima:
- Građansko i porodično pravo
- Krivično pravo
- Ustavno pravo

  1. a) uslovi upisa na studijski program

Na doktorski studij može se prijaviti:

1) osoba koja je završila studij I ciklusa a iz oblasti prava i II ciklus studija iz oblasti pravnih ili drugih društvenih ili humanističkih nauka te stekla zvanje magistar prava ili magistar odgovarajuće struke, ostvarivši 300 ECTS bodova,

2) osoba koja je završila studij I ciklusa iz oblasti drugih društvenih ili humanističkih nauka i II ciklus studija iz oblasti pravnih nauka, te stekla zvanje magistar prava, ostvarivši 300 ECTS bodova,

3) osoba koja je završila studij I i II ciklusa iz oblasti drugih društvenih ili humanističkih nauka, te stekla zvanje magistar odgovarajuće struke, ostvarivši 300 ECTS bodova,

4) osoba koja je završila pravni fakultet i magistarski studij iz oblasti pravnih nauka ili iz oblasti drugih društvenih ili humanističkih nauka te stekla zvanje magistra pravnih nauka ili magistra drugih odgovarajućih nauka, po ranije važećim propisima (ekvivalencija- ostvarivši 300 ECTS bodova),

5) osoba koja je završila fakultet iz oblasti drugih društvenih ili humanističkih nauka i magistarski studij iz oblasti pravnih ili drugih društvenih ili humanističkih nauka te stekla zvanje magistra pravnih nauka ili odgovarajućih nauka, po ranije važećim propisima (ekvivalencija- ostvarivši 300 ECTS bodova),

6) osoba koja je završila fakulteti magistarski studij iz oblasti drugih društvenih ili humanističkih nauka te stekla zvanje magistar struke, po ranije važećim propisima (ekvivalencija- ostvarivši 300 ECTS bodova),

7) osoba koja je završila naučni magistarski studij iz pravnih ili iz drugih društvenih i humanističkih nauka,

8) osoba koja je stekla ekvivalent akademskom zvanju magistra (specijalist), a u I ili II ciklusu je završila pravni fakultet ili stekla ekvivalent na II ciklusu na pravnom fakultetu,

9) osoba koja je upisala poslijediplomski naučni magistarski studij iz pravnih nauka, ali tajstudij nije završila,

10) osoba koja je po ranije važećim propisima završila pravni fakultet.

Prilikom upisa na studij osobe koja nije završila pravni studij I ili II ciklusa, ili nije stekla zvanje magistra pravnih nauka,Vijeće studija određuje ispite iz programa I i II ciklusa pravnog studija koje ta osoba treba da položi da bi joj se odobrio upis na studij. Izuzetno, Vijeće studija može odobriti da takva osoba upiše pripremni semestar u kojem bi ovladala, po individualiziranom programu, odgovarajućim sadržajem iz programa I ili II ciklusa pravnogstudija u obimu do 30 ECTS bodova. Sadržaj individualiziranog pripremnog semestra određuje, u skladu s prethodno stečenim znanjima, posebna komisija imenovana od Vijeća studija.

Kandidati iz t. 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 9. i 10. treba da imaju postignutu prosječnu ocjenu najmanje 8 ili najmanju prosječnu ocjenu 7,5 uz dvije preporuke predmetnih nastavnika sa prethodnih ciklusa studija koje je kandidat pohađao.

Kandidati iz t. 8. treba da imaju postignutu najmanju prosječnu ocjenu 8.

Svi kandidati treba da imaju najmanje dva objavljena naučna rada od kojih je najmanje jedan rad objavljen u međunarodnom časopisu indeksiranom u bazi CC, SCI ili SCIExp i najmanje jedan rad javno prezentiran na međunarodnim naučnim konferencijama.

Kandidatima iz t.1. koji su završili studij I i II ciklusa iz oblasti pravnih nauka priznaje se 18 ECTS bodova (položeni predmeti: Metodologija pravnih nauka i Evropska pravna tradicija).

Kandidatima iz tačaka 4. i 5. priznaje se 101 ECTS bod (I godina- 60 ECTS; III semestar: 30 ECTS; IV semestar: 11 ECTS - naučni rad). Upisuju 4 (četvrti) semestar doktorskog studija, u okviru kojeg imaju obavezu javne odbrane prijave teme doktorske disertacije (19 ECTS).

Kandidatima iz tačke 9. kojim je do završetka studija ostala izrada i odbrana magistarskog rada, priznaju se 79 ECTS bodova (I godina- 60 ECTS; III semestar – 5 ECTS za izborni predmet i 14 ECTS za 2 seminarska rada). Upisuju III semestar, u okviru kojeg imaju obavezu uraditi jedan naučni rad (11 ECTS).

Svi ostali kandidati upisuju I (prvi) semestar doktorskog studija.

Svi kandidati treba da posjeduju znanje engleskog ili drugog stranog jezika važnog za oblast studija.

  1. b) uslovi prelaska sa drugih studijskih programa

Planirana struktura i organizacija doktorskog programa, zasnovana na ECTS sistemu bodova, omogućava otvorenost i mobilnost studenata:

  • Studenti ovog studija mogu upisati kolegije i na drugim odgovarajućim programima na Univerzitetu, kao i na drugim univerzitetima u zemlji i inostranstvu;
  • Studenti drugih doktorskih programa koji se izvode na drugim studijima mogu upisati kolegije ovog doktorskog programa;
  • Mogućnost upisa je otvorena stručnjacima iz drugih oblasti društvenih nauka i stručnjacima iz humanističkih nauka.

U kreiranju zajedničkih predmeta i saradnji u naučno – istraživačkim projektima vezanim za doktorski program, načelno je moguća saradnja sa srodnim doktorskim studijima. Kao nastavnici i gosti predavači moguučestvovati profesori s drugih bosanskohercegovačkih i stranih pravnih i drugih fakulteta, u prvom redu iz oblasti društvenih nauka.

Voditeljica studija

van. prof. dr. Ramajana Demirović

ramajana.demirovic@unmo.ba

Nastavni planovi

Građansko i porodično pravo

Krivično pravo

Ustavno pravo

Oglasna tabla

Kontaktirajte nas za više informacija

Upiši pravni fakultet

Pravni fakultet u Mostaru nudi mogućnost upisa na tri ciklusa.

Kolačići

Klikom na "Prihvaćam" pristajete na pohranjivanje kolačića na vašem uređaju radi poboljšanja navigacije na web lokaciji, analize upotrebe web stranice i pomoći u našim marketinškim naporima.