Prijeđi na glavni sadržaj

II Ciklus

Pravo - Opći smjer

Jednogodišnji studij na II ciklusu se organizuje prema usvojenom modelu 4+1+3.  Nastavni plan i program predviđa polaganje 5 obaveznih i 2 izborna predmeta (ukupno 40 ECTS bodova), te izradu i odbranu završnog rada (20 ECTS bodova). Uspješnom odbranom završnog rada stiče se zvanje magistar prava.
 
Upis  na  studij  vrši  se  na  osnovu  javnog  konkursa  koji  raspisuje  Nastavno-naučno vijeće Univerziteta, na prijedlog Nastavno-naučnog vijeća članice, najkasnije 30 dana prije početka nastave.
 
Pravo  upisa  na  jednogodišnji studij  II  ciklusa imaju  lica  koja  su završila odgovarajući dodiplomski studij/studij I ciklusa u trajanju od četiri godine sa ostvarenih 240 ECTS bodova.
Nastavni  plan  i  program  II  ciklusa  za  2011/12.  godinu koncipiran je  tako da osigura realizaciju postavljenih ciljeva i postizanje planiranih ishoda učenja. Usmjeren je na naučno i stručno usavršavanje pravnika, naročito onih koji rade u pravosuđu, privredi, finansijskim  institucijama i  naučnim  ustanovama.
 
U akademskoj 2009/2010. godini na Fakultetu je organizovan regionalni postdiplomski studij "Poslovno pravo Evropske unije".
 
Fakultet je u 2006/07. godini organizovao i Postdiplomski studij pod nazivom Evropske integracije i tranzicija pravnog sistema u BiH. Nosilac postdiplomskog studija je Pravni fakultet Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru. U organizaciji studija Fakultet je ostvario saradnju sa Pravnim fakultetima iz Bosne i Hercegovine, Republike Hrvatske i Republike Italije (Universita' Carlo Cattaneo - LIUC, Castellanza), kao i sa predstavnicima međunarodnih institucija i organizacija angažiranim u projektima relevantnim za program postdiplomskog studija.
 
Od akademske 2011/2012. godine na Fakultetu se organizuje II ciklus studija - smjer građanskopravni, oblast evropsko pravo.

Od akademske 2018/2019. godine Fakultet nudi II ciklus studija "Pravna informatika". Studijski program "Pravna informatika" traje jednu akademsku godinu, sa 60 ECTS bodova. Izvodi se na II ciklusu studija, s tim da je studij koncipciran na način da omogućava dalje školovanje iz oblasti na visokoškolskim ustanovama u BiH i EU. Status studenta na II ciklusu studija „Pravna informatika" stiče se upisom u prvu godinu/prvi semestar studija. Pravo učešća na konkursu, imaju sva lica koja su završila četverogodišnje fakultetsko obrazovanje iz oblasti prava, poslovne informatike i informacijskih tehnologija. Troškovi studiranja iznose 1600,00 KM (800,00 KM po semestru). Nakon završetka II ciklusu studija „Pravna informatika" stječe se zvanje: magistar pravne informatike. 

Kriminologija i sigurnosne studije

Od akademske 2021/2022. godine Fakultet nudi dvogodišnji studijski program „Kriminologija i sigurnosne studije" na II ciklusu studija koji se organizuje prema usvojenom modelu 3+2+3. 

Nastavni plan i program predviđa 4 semestra što se vrednuje sa ukupno 120 ECTS bodova. Predviđeno je polaganje 12 obaveznih i 3 izborna predmeta (90 ECTS), te studentska praksa i izrada i odbrana završnog rada (30 ECTS). Uspješnom odbranom završnog rada stiče se zvanje magistar prava iz oblasti kriminologije, kriminalistike i sigurnosnih studija.

Upis  na  studij  vrši  se  na  osnovu  javnog  konkursa  koji  raspisuje  Nastavno-naučno vijeće Univerziteta, na prijedlog Nastavno-naučnog vijeća članice, najkasnije 30 dana prije početka nastave.
 
Pravo  upisa  na  dvogodišnji studij  II  ciklusa imaju  lica  koja  su završila odgovarajući dodiplomski studij/studij I ciklusa u trajanju od tri godine sa ostvarenih 180 ECTS bodova. Nastavni  plan  i  program  II  ciklusa  koncipiran je  tako da osigura realizaciju postavljenih ciljeva i postizanje planiranih ishoda učenja.
Uspješnim završetkom predloženog studija student stječe znanja i vještine potrebne za obavljanje poslova odbrane, zaštite, sigurnosti i upravljanja ljudskim i socijalnim resursima u civilnom sektoru, u svojstvu rukovodilaca, operativaca ili referenata u tijelima uprave na svim nivoima, diplomatsko-konzularnim predstavništvima, velikim privrednim sistemima, malim i srednjim preduzećima i privatnim poslovnim subjektima, naučno-istraživačkim i stručnim institucijama kao i obrazovnim centrima, neprofitnom sektoru, humanitarnim organizacijama, inspekcijskim službama, medijima i slično. 

Za dodatne informacije o upisu na II ciklus studija zainteresovani kandidati se mogu obratiti na broj telefona 036 514 230 ili na e-mail: pf@unmo.ba 

Oglasna tabla

Kontaktirajte nas za više informacija

Upiši pravni fakultet

Pravni fakultet u Mostaru nudi mogućnost upisa na tri ciklusa.

Kolačići

Klikom na "Prihvaćam" pristajete na pohranjivanje kolačića na vašem uređaju radi poboljšanja navigacije na web lokaciji, analize upotrebe web stranice i pomoći u našim marketinškim naporima.