Prijeđi na glavni sadržaj

O nama

Historijat

Pravni fakultet u Mostaru je javna visokoškolska ustanova.
 
Fakultet je osnovan 1971. godine kao Odjeljenje Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, a 1976. godine je postao samostalna vaspitno-obrazovna i naučnoistraživačka ustanova. Njegovim udruživanjem sa još tri fakulteta 1977. godine formiran je Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru.
 
Od 1971. do 1993.godine Fakultet je bio smješten u ulici Blagoja Parovića, a 1993.g odine, sa početkom ratnih dejstava, Univerzitet "Džemal Bijedić", pa i Pravni fakultet morali su napustiti do tada korišteni prostor, ostavši pri tome i bez svoje opreme. Od 1993. do 1996. godine Fakultet je koristio nedovoljne i neadekvatne prostore u gradu, a od 1996. godine, zajedno sa ostalim fakultetima Univerziteta "Džemal Bijedić”, smješten je u objektima na lokalitetu Univerzitetskog kampusa u Sjevernom logoru.

Misija Fakulteta:

 
  • obrazovanje u okviru I, II i III ciklusa studija stručnjaka u skladu sa potrebama i zahtjevima okruženja uz stalna organizaciona, materijalna i metodološka poboljšanja,
  • unaprjeđivanje znanja i razvoj naučno-istraživačkog rada,
  • fleksibilnost i prepoznatljivost Fakulteta, te ekonomičnost studiranja.
 

Vizija Fakulteta:

 
  • uvođenje novih obrazovnih sadržaja radi praćenja potreba tržišta rada i osposobljavanja studenata za uključivanje u međunarodne privredne odnose i trgovinu i za izvršavanje poslova i zadataka iz raznih oblasti koji se pred njih postavljaju već u procesu pridruživanja BiH u EU,
  • provođenje istraživačkih projekata u saradnji sa domaćim firmama,
  • organiziranje i učešće u međunarodnim konferencijama i publikovanje radova u međunarodnim referentnim časopisima u cilju jačanja naučno-istraživačke djelatnosti i primjene rezultata istraživanja u praksi.
 
Vizija Fakulteta je biti akreditovana, referentna i konkurentna  visookoobrazovna ustanova u regionu, za obrazovanje stručnog kadra sa visokim izlaznim kompetencijama primjenjivim u praksi, uz kontinuirano obavljanje i usavršavanje naučno-istraživačke i praktično-pravne djelatnosti, odgovarajući zahtjevima okruženja.

Opće informacija

Pravni fakultet je organizaciona jedinica Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru koja djelatnost visokog obrazovanja obavlja organizovanjem nastavnog, naučno-istraživačkog i stručnog rada kroz dodiplomski (I ciklus), diplomski studij (II ciklus) i doktorski studij (III ciklus). U cilju ostvarivanja zadataka u okviru svoje djelatnosti, na unutrašnjem planu Fakultet je organizovan putem: katedri, nastavnih predmeta, Instituta za pravna i društvena istraživanja, kao i djelatnosti Sekretarijata Fakulteta, Studentske službe, biblioteke i čitaone, te zajedničkih univerzitetskih službi Računovodstva, Pravne službe, Informacionog centra i Biblioteke.

Na Pravnom fakultetu može se steći visoka stručna sprema stručnog zvanja odnosno bachelor prava (240 ECTS). Dodiplomski studij za stjecanje visoke stručne spreme i stručnog zvanja bachelor prava traje četiri godine.

U akademskoj 2018/19. godinu pokrenut je I ciklusa studija – dodiplomskog trogodišnjeg studija "Kriminologija i sigurnosne studije” za sticanje zvanja bachelor kriminoloških i sigurnosnih studija (180 ECTS).

Diplomski studij za stjecanje zvanja mastera prava traje jednu godinu prema usvojenom modelu 4+1+3 (60 ECTS).

U akademskoj 2009/2010. godini na Fakultetu je organizovan regionalni postdiplomski studij "Poslovno pravo Evropske unije".

Od akademske 2011/2012. godine na Fakultetu se organizuje II ciklus studija - smjer građanskopravni, krivičnopravni, te II ciklus pod nazivom "Međunarodni odnosi i diplomatija".

Od akademske 2021/2022. godine Fakultet nudi dvogodišnji studijski program „Kriminologija i sigurnosne studije" na II ciklusu studija koji se organizuje prema usvojenom modelu 3+2+3 (120 ECTS). 

U akademskoj 2017/2018. godini, Fakultet organizuje izvođenje nastave na III ciklusu - doktorski studij Evropskog prava, za sticanje stepena doktora pravnih nauka iz oblasti evropskog prava (180 ECTS).

Kontaktirajte nas za više informacija

Upiši pravni fakultet

Pravni fakultet u Mostaru nudi mogućnost upisa na tri ciklusa.

Kolačići

Klikom na "Prihvaćam" pristajete na pohranjivanje kolačića na vašem uređaju radi poboljšanja navigacije na web lokaciji, analize upotrebe web stranice i pomoći u našim marketinškim naporima.