Prijeđi na glavni sadržaj

Upiši pravni fakultet

Ima puno razloga da odlučite da studirate na Pravnom fakultetu Univerziteta "Džemal Bijedić” u Mostaru!
 
Ukoliko razmišljate o izboru svog budućeg zanimanja, vjerujemo da razmišljate i o studiju na Pravnom fakultetu?
 
Da Vam olakšamo donošenje odluke, upoznajte se sa osnovnim informacijama o Pravnom fakultetu Univerziteta "Džemal Bijedić” u Mostaru.
 

Nastava se organizuje u dva smjera:

Status studenta na dodiplomskom studiju Pravnog fakulteta Univerziteta "Džemal Bijedić” u Mostaru stiče se upisom u prvu godinu studija.
Pravo učešća na konkursu, koji se raspisuje u junu/julu, imaju sva lica koja su završila četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje.
Prednost kod upisa imaju kandidati sa boljim općim uspjehom postignutim u toku prethodnog školovanja, a uzima se u obzir i uspjeh iz predmeta bitnih za studij (historija i maternji jezik).
Izbor kandidata vrši se primjenom općih i pojedinačnih kriterija.

Na Pravnom fakultetu Univerziteta "Džemal Bijedić” u Mostaru mogu se steći:
 
 • Visoka stručna sprema, odnosno zvanje bachelor prava (završetkom I ciklusa studija – četverogodišnjeg dodiplomskog studija, 240 ECTS bodova)
 • Zvanje magistra prava (završetkom II ciklusa studija: "Međunarodni odnosi i diplomatija”, "Građansko-pravni smjer”, "Krivično-pravni smjer”, "Pravno-ekonomski smjer”, "Državno-pravni smjer”, 60 ECTS bodova)
 • Zvanje doktora pravnih nauka iz oblasti Evropskog prava (završetkom III ciklusa studija – Doktorski studij Evropskog prava, 180 ECTS bodova).
 
Završetkom I ciklusa studija bakalaureat/bachelor prava je osposobljen za samostalan rad u svim oblastima prava za koji se zahtijeva završen Pravni fakultet (a ne i položen stručni, pravosudni ili drugi ispit): u privatnom i javnom sektoru, u neprofitnom sektoru, u pravosudnim institucijama (sud, tužilaštvo, advokatura), na poslovima odbrane, zaštite, sigurnosti i upravljanja ljudskim resursima u civilnom sektoru, u upravi u svojstvu rukovodilaca, operativaca ili referenata u tijelima uprave na svim nivoima, u državnim agencijama, u ministarstvima, direkcijama, zavodima, institucijama i agencijama, inspekcijskim službama, medijima, u privredi, malim i srednjim preduzećima, u međunarodnim organizacijama, diplomatsko-konzularnim predstavništvima, u nevladinim i humanitarnim organizacijama, u agencijama za provedbu zakona / operativno policijski poslovi i zadaci, svi nivoi menadžmenta, kriminalističko obavještajnim odsjecima ili odjeljenjima, operativnoj analitici, edukaciji policijskih struktura, analizi i planiranju operativnih zadataka, unutrašnjoj kontroli rada policije, u naučno – nastavnim, naučnoistraživačkim, obrazovnim i stručnim institucijama.
 
Završetkom II ciklusa studija magistri prava su osposobljeni za obavljanje visoko specijaliziranih poslova u pravnoj profesiji u oblasti građanskog, krivičnog, državnog prava, pravno-ekonomskoj oblasti, oblasti međunarodnih odnosa i diplomatije, u privatnom, javnom, pravosudnom i neprofitnom sektoru i za angažnam u naučno-nastavnim ili naučno-istraživačkim institucijama.
 
Završetkom III ciklusa studija – Doktroskog studija Evropskog prava doktori pravnih nauka iz oblasti Evropskog prava biti će osposobljeni za zapošljavanje u institucijama za obavljanje visoko specijaliziranih poslova u pravnoj profesiji u privatnom, javnom i nevladinom sektoru, za angažman na naučno - nastavnim ili naučno - istraživačkim institucijama, za rad u organima državne, lokalne i javne uprave, u raznim javnim ustanovama, direkcijama, organima i organizacijama, diplomatskim i konzularnim predstavništvima, međunarodnim i domaćim vladinim i nevladinim organizacijama, pravosudnim organima, privrednim društvima.

Redovni studenti za upis svake godine studija plaćaju iznos od 400 KM (200 KM po semestru).
 
Vanredni studenti i studenti koji sami plaćaju školovanje (samofinansirajući studenti) plaćaju godišnju školarinu u iznosu od 1600 KM (800 KM po semestru).

Pravni fakultet ima pet učionica, jednu salu za simulovana suđenja (mini sudnica u kojoj studenti obavljaju praktičnu nastavu), jednu advokatsku kancelariju (također predviđenu za obavljanje praktičnog rada) i biblioteku.

Pravni fakultet pruža studentima razne prilike za međunarodne razmjene, takmičenja, projekte, i slično:
 
Erasmus+ KA107 program razmjene sa drugim Univerzitetima i Pravnim fakultetima u Evropi
Državno takmičenje u simulaciji suđenja iz oblasti krivičnog prava
Regionalno takmičenje iz oblasti ljudskih prava Klinike iz oblasti krivičnog prava, ljudskih prava, prava djeteta Debatna takmičenja (između studenata Pf-a, između studenata Univerziteta i srednjoškolaca)
Državno debatno takmičenje između javnih Pravnih fakulteta u BiH
Kviz znanja, i mnoge druge.

 • u privatnom i javnom sektoru
 • u neprofitnom sektoru
 • u pravosudnim institucijama (sud, tužilaštvo, advokatura)
 • na poslovima odbrane, zaštite, sigurnosti i upravljanja ljudskim resursima u civilnom sektoru
 • u upravi u svojstvu rukovodilaca, operativaca ili referenata u tijelima uprave na svim nivoima
 • u državnim agencijama
 • u ministarstvima, direkcijama, zavodima, institucijama i agencijama
 • inspekcijskim službama
 • medijima
 • u privredi, malim i srednjim preduzećima
 • u međunarodnim organizacijama, diplomatsko-konzularnim predstavništvima
 • u nevladinim i humanitarnim organizacijama
 • u agencijama za provedbu zakona / operativno policijski poslovi i zadaci, svi nivoi menadžmenta, kriminalističko obavještajnim odsjecima ili odjeljenjima, operativnoj analitici, edukaciji policijskih struktura, analizi i planiranju operativnih zadataka, unutrašnjoj kontroli rada policije
 • u naučno – nastavnim, naučnoistraživačkim, obrazovnim i stručnim institucijama.

Upis na Pravni fakultet se vrši na osnovu konkursa, na kojem imaju pravo učešća kandidati sa završenim srednjim (četverogodišnjim) obrazovanjem u Bosni i Hercegovini, te strani državljani i lica bez državljanstva sa završenim srednjim obrazovanjem u inostranstvu.

Primljeni kandidat sa završenim srednjim obrazovanjem u inostranstvu može se upisati u prvu godinu I ciklusa studija nakon izvršene nostrifikacije, odnosno ekvivalencije svjedočanstva o završenom srednjem obrazovanju u inostranstvu, a najkasnije do početka školske godine.

Izbor kandidata se vrši primjenom opštih, pojedinačnih i posebnih kriterija. Opšti kriterij je uspjeh postignut tokom cjelokupnog srednjoškolskog obrazovanja, a posebni uspjeh iz predmeta koji su značajni za studij –maternjeg jezika i historije.

Posebni kriterij se odnosi na priznanje stečeno za uspjeh u toku školovanja ili na takmičenjima iz poznavanja naučnih disciplina ili po osnovu rezultata u vrhunskom sportu, a po osnovu njega se mogu dobiti dodatni bodovi. Svakom kandidatu se obračunavaju bodovi ostvareni po oba
kriterija, na način određen u konkursu. Komisija za prijem studenata sačinjava rang-listu prema kriterijima navedenim u konkursu.

Ukoliko se u junskom roku ne javi dovoljan broj kandidata, ili svi prijavljeni kandidati ne
ostvare minimalni broj bodova koji su uslov za prijem, u septembru se raspisuje konkurs
za drugi upisni rok. Provodi se ista procedura u pogledu rangiranja i prijema kandidata
kao i na prvom upisnom roku.

Kandidati za upis u prvu godinu studija predaju u Studentsku službu sljedeće dokumente:
 1. obrazac prijave za upis (nabavlja se na Fakultetu),
 2. originalna svjedočanstva I, II, III, IV razreda i završno svjedočanstvo,
 3. izvod iz matične knjige rođenih,
 4. uvjerenje o državljanstvu,
 5. ostale dokumente značajne za utvrđivanje broja bodova po utvrđenim kriterijima.
 
Konkurs se raspisuje u junu, a status studenta dodiplomskog studija stiče se upisom u prvu godinu studija, koji se obavlja u septembru. Upis u starije godine i obnavljanje upisa vrši se od 1. septembra do 10. oktobra.

Kontaktirajte nas za više informacija

Upiši pravni fakultet

Pravni fakultet u Mostaru nudi mogućnost upisa na tri ciklusa.

Kolačići

Klikom na "Prihvaćam" pristajete na pohranjivanje kolačića na vašem uređaju radi poboljšanja navigacije na web lokaciji, analize upotrebe web stranice i pomoći u našim marketinškim naporima.