Prijeđi na glavni sadržaj

Stanje i kretanje izvršenja krivičnog djela teške krađe čiji su počinioci punoljetne osobe u Federaciji Bosne i Hercegovine u periodu od 2009. do 2013. godine

Istraživanje kriminaliteta u Federaciji Bosne i Hercegovine nije nimalo jednostavan zadatak. Prepreke su ne samo priroda ovog društvenog fenomena, ili različite definicije koje se postavljaju kao odgovori na pitanje šta je kriminalitet, već i nepostojanje takvih baza podataka u Federaciji Bosne i Hercegovine koje bi na jedistven način dale podatke o kriminalitetu i omogućile praćenje njegovih promjena u kvantitativnom i kvalitativnom smislu.

U sklopu krivičnopravnog aspekta težište ovo rada će biti na krivičnopravnoj dimenziji ovog djela, uz osvrt na zakonsku regulativu krivičnog djela teške krađe u Federaciji Bosne i Hercegovine. Akcenat rada će biti stavljen na rezultate istraživanja krivičnih djela teških krađa izvršenih na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine u periodu od 1. 1. 2009. do 31. 12. 2013. godine. Dakle, na osnovu obrade i analize krivičnog djela teške krađe na jednom lokalitetu bit će definisani specifični faktori, sociološki, ekonomski i urbani što će omogućiti bolje razumijevanje profilakse ovih krivičnih djela. Na osnovu podataka dobivenih ovim istraživanjem rad će ukazati na fenomenološke i etiološke karakteristike krivičnih djela teških krađa (kriminološki aspekt), s posebnim fokusom na oblik krivičnog djela teške krađe (da li je riječ o krivičnom djelu teške krađe izvršenom obijanjem, provaljivanjem, savladavanjem većih prepreka, ili je djelo izvršeno na naročito opasan i drzak način, iskorištavanjem stanja nastalog požarom, poplavom, da li je ukradena stvar velike vrijednosti, ili ukradena stvar služi u vjerske svrhe, itd.), broj izvršilaca (pojedinac ili grupa), da li je djelo dovršeno ili je ostalo u pokušaju, da li je riječ o produženom krivičnom djelu teške krađe, vrijeme izvršenja djela, objekat na kojem je izvršeno krivično djelo teške krađe, način i sredstvo izvršenja djela, vrijednost ukradenih stvari, te motive izvršioca.

Poseban osvrt će biti dat na učinioca krivičnog djela teške krađe, u smislu da li je riječ o povratniku (recidivistu), koje je životne dobi, kakvog je imovnog stanja, kojeg je zanimanja, da li je zaposlen.

Jedan dio analize odnosit će se na kaznenu politiku sudova, u smislu koja vrsta sankcija se najčešće izriče učiniocima krivičnih djela teške krađe, i djelovanje efekta odvraćanja drugih od izvršenja krivičnih djela, te da li je oštećeni upućen na parnični postupak kako bi ostvario prava koja mu pripadaju iz imovinskopravnog zahtjeva.

Projektom će biti obuhvaćeno istraživanje domaće sudske prakse. Analiziranjem odluka domaćih sudova pokušat će se detektirati osnovne poteškoće s kojima se suočavaju sudovi u Federaciji Bosne i Hercegovine prilikom kažnjavanja učinilaca krivičnih djela teške krađe, budući da je istraživanje dinamike i manifestacionih oblika kriminaliteta od posebnog značaja za analizu preventivnih i represivnih mjera suzbijanja, otkrivanja i dokazivanja krivičnih djela. Istraživanje će biti podloga za utvrđivanje stvarnih dometa postojećih zakonskih rješenja te ukazivanje na potrebe i eventualne pravce njihovog usavršavanja.

Projektni tim:
1. prof. dr. Maja Čolaković, voditelj projekta
2. v. ass. mr. Sunčica Hajdarović
3. v. ass. mr. Emina Hasanagić

Projekat finansira: Federalno ministrastvo nauke i obrazovanja
Trajanje projekta: 12 mjeseci

Kontaktirajte nas za više informacija

Upiši pravni fakultet

Pravni fakultet u Mostaru nudi mogućnost upisa na tri ciklusa.

Kolačići

Klikom na "Prihvaćam" pristajete na pohranjivanje kolačića na vašem uređaju radi poboljšanja navigacije na web lokaciji, analize upotrebe web stranice i pomoći u našim marketinškim naporima.