Prijeđi na glavni sadržaj

Alimentacija djece u domaćoj sudskoj praksi i praksi Evropskog suda za ljudska prava

Projekat: Alimentacija djece u domaćoj sudskoj praksi i praksi Evropskog suda za ljudska prava

Projektom će biti obuhvaćeno istraživanje domaće sudske prakse i prakse Evropskog suda za ljudska prava. Analiziranjem odluka domaćih sudova pokušat će se detektirati osnovne  poteškoće sa kojima se suočavaju djeca u alimentacionim postupcima. Naročito će se istražiti: u kojoj vrsti postupka (glavnom ili adhezinom) se najčešće ostvaruje pravo djeteta na izdržavanje, u kolikom broju slučajeva je sklopljena sudska ili vansudska nagodba, na koji način sud utvrđuje visinu izdržavanja za djecu, u kojoj mjeri se organ starateljstva angažuje u ovim postupcima, da li organ starateljstva dovoljno koristi postojeća ovlaštenja, trajanje postupaka, te koliko djeca čekaju na stvarnu realizaciju potraživanja izdržavanja utvrđenog pravosnažnom sudskom odlukom.

Istraživanje sudske prakse obuhvatiće i oblasti ostvarivanja alimentacionih zahtjeva u inostranstvu s ciljem utvrđivanja broja djece koja čekaju i vremenskog trajanja realizacije njihovog potraživanja izdržavanja od dužnika koji ima prebivalište izvan teritorije Bosne i Hercegovine, kao i identificiranja ostalih problema i prepreka na koje nailaze djeca u postupku ostvarivanja alimentacionih zahtjeva u inostranstvu.

Istraživanje sudske prakse u oblasti krivičnopravne zaštite prava na izdržavanje pokazaće u kolikom broju slučajeva je pokrenut krivični postupak zbog izvršenja krivičnog djela izbjegavanja davanja izdržavanja i da li je okončan izricanjem propisane ili uslovne kazne. Istraživanje će biti podloga da se utvrdi stvarni domet postojećih zakonskih rješenja te ukaže na potrebe i eventualne pravce njihovog usavršavanja.

Analiza najznačajnijih presuda Evropskog suda za ljudska prava koje se odnose na izdržavanje djece i komparacija domaće sudske prakse sa praksom Evropskog suda za ljudska prava pružiće uvid u stepen usklađenosti domaće sudske prakse s njom u cilju izbjegavanja sporova protiv Bosne i Hercegovine pred ovim Sudom.  

Jedan od osnovnih ciljeva ovog projekta je podstaknuti interesovanje naučne i stručne javnosti za širu argumentovanu raspravu o ovoj temi, budući da će brojne dileme na koje će biti ukazano u ovom istraživanju otvoriti niz interesantnih pitanja za  buduća istraživanja.


Projektni tim:

1  dr.sc. Anita Duraković, voditelj projekta
2. mr.sc. Ramajana Demirović
3. mr.sc. Šejla Maslo Čerkić

Trajanje projekta: 12 mjeseci

Kontaktirajte nas za više informacija

Upiši pravni fakultet

Pravni fakultet u Mostaru nudi mogućnost upisa na tri ciklusa.

Kolačići

Klikom na "Prihvaćam" pristajete na pohranjivanje kolačića na vašem uređaju radi poboljšanja navigacije na web lokaciji, analize upotrebe web stranice i pomoći u našim marketinškim naporima.