Upis studenata

Adresa: Univerzitetski Kampus, 88 104 Mostar, Bosna i Hercegovina Telefon/Fax: ++ 387 36 514 230 (Referent za opšte poslove Fakulteta); 514 235 (fax) Telefon: ++ 514 233 (Studentska služba) E-mail: pf@unmo.ba Web: http://www.pf.unmo.ba Facebook: http://www.facebook.com/PF.UNMO.BA INST: https://www.instagram.com/pf.unmo.ba/

 
Pravni fakultet u Mostaru je javna visokoškolska ustanova.

Fakultet je osnovan 1971. godine kao Odjeljenje Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, a 1976. godine je postao samostalna vaspitno-obrazovna i naučnoistraživačka ustanova. Njegovim udruživanjem sa još tri fakulteta 1977. godine formiran je Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru.

Od 1971. do 1993.godine Fakultet je bio smješten u ulici Blagoja Parovića, a 1993. godine, sa početkom ratnih dejstava, Univerzitet "Džemal Bijedić", pa i Pravni fakultet morali su napustiti do tada korišteni prostor, ostavši pri tome i bez svoje opreme. Od 1993. do 1996. godine Fakultet je koristio nedovoljne i neadekvatne prostore u gradu, a od 1996. godine, zajedno sa ostalim fakultetima Univerziteta "Džemal Bijedić”, smješten je u objektima na lokalitetu Univerzitetskog kampusa u Sjevernom logoru.
 
Ima puno razloga da odlučite da studirate na Pravnom fakultetu Univerziteta "Džemal Bijedić” u Mostaru!
 
Ukoliko razmišljate o izboru svog budućeg zanimanja, vjerujemo da razmišljate i o studiju na Pravnom fakultetu?
 
Da Vam olakšamo donošenje odluke, upoznajte se sa osnovnim informacijama o Pravnom fakultetu Univerziteta "Džemal Bijedić” u Mostaru.
 
Kako se upisati na Pravni fakultet?
 
Status studenta na dodiplomskom studiju Pravnog fakulteta Univerziteta "Džemal Bijedić” u Mostaru stiče se upisom u prvu godinu studija.
Pravo učešća na konkursu, koji se raspisuje u junu/julu, imaju sva lica koja su završila četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje.
Prednost kod upisa imaju kandidati sa boljim općim uspjehom postignutim u toku prethodnog školovanja, a uzima se u obzir i uspjeh iz predmeta bitnih za studij (historija i maternji jezik).
Izbor kandidata vrši se primjenom općih i pojedinačnih kriterija.
 
Kakav je put do diplome na Pravnom fakultetu?
 
Na Pravnom fakultetu Univerziteta "Džemal Bijedić” u Mostaru mogu se steći:
 
- visoka stručna sprema, odnosno zvanje bachelor prava (završetkom I ciklusa studija – četverogodišnjeg dodiplomskog studija, 240 ECTS bodova),
 
- zvanje magistra prava (završetkom II ciklusa studija: "Međunarodni odnosi i diplomatija”, "Građansko-pravni smjer”, "Krivično-pravni smjer”, "Pravno-ekonomski smjer”, "Državno-pravni smjer”, 60 ECTS bodova) i
 
- zvanje doktora pravnih nauka iz oblasti Evropskog prava (završetkom III ciklusa studija – Doktorski studij Evropskog prava, 180 ECTS bodova).
 
Završetkom I ciklusa studija bakalaureat/bachelor prava je osposobljen za samostalan rad u svim oblastima prava za koji se zahtijeva završen Pravni fakultet (a ne i položen stručni, pravosudni ili drugi ispit), u privatnom, javnom, neprofitnom i pravosudnom sektoru (u upravi, privredi, državnim agencijama, pravosudnim institucijama, advokaturi, međunarodnim organizacijama, nevladinim organizacijama).
 
Zavreštkom II ciklusa studija magistri prava su osposobljeni za obavljanje visoko specijaliziranih poslova u pravnoj profesiji u oblasti građanskog, krivičnog, državnog prava, pravno-ekonomskoj oblasti, oblasti međunarodnih odnosa i diplomatije, u privatnom, javnom, pravosudnom i neprofitnom sektoru i za angažnam u naučno-nastavnim ili naučno-istraživačkim institucijama.
 
Završetkom III ciklusa studija – Doktroskog studija Evropskog prava doktori pravnih nauka iz oblasti Evropskog prava biti će osposobljeni za zapošljavanje u institucijama za obavljanje visoko specijaliziranih poslova u pravnoj profesiji u privatnom, javnom i nevladinom sektoru, za angažman na naučno - nastavnim ili naučno - istraživačkim institucijama, za rad u organima državne, lokalne i javne uprave, u raznim javnim ustanovama, direkcijama, organima i organizacijama, diplomatskim i konzularnim predstavništvima, međunarodnim i domaćim vladinim i nevladinim organizacijama, pravosudnim organima, privrednim društvima.
 
Trogodišnji studijski program „Kriminologija i sigurnosne studije"
 
U akademskoj 2018/19. godinu pokrenut je I ciklusa studija – dodiplomskog trogodišnjeg studija "Kriminologija i sigurnosne studije” za sticanje zvanja bachelor kriminoloških i sigurnosnih studija.
 
Cilj studijskog programa "Kriminologija i sigurnosne studije” je da bachelori kriminoloških i sigurnosnih studija postignu odgovarajući nivo stručnih kompetencija i akademskih saznanja i vještina potrebnih za rad na poslovima odbrane, zaštite, sigurnosti i upravljanja ljudskim i socijalnim resursima u civilnom sektoru, u svojstvu rukovodilaca, operativaca ili referenata u tijelima uprave na svim nivoima, diplomatsko-konzularnim predstavništvima, velikim privrednim sistemima, malim i srednjim poduzećima i privatnim poslovnim subjektima, naučno-istraživačkim i stručnim institucijama, kao i obrazovnim centrima, neprofitnom sektoru, humanitarnim organizacijama, inspekcijskim službama, medijima.
 
Koliki su troškovi studiranja na Pravnom fakultetu?
 
Redovni studenti za upis svake godine studija plaćaju iznos od 400 KM (200 KM po semestru).
 
Vanredni studenti i studenti koji sami plaćaju školovanje (samofinansirajući studenti) plaćaju godišnju školarinu u iznosu od 1600 KM (800 KM po semestru).
 
Opremljenost Fakulteta:
 
Pravni fakultet ima pet učionica, jednu salu za simulovana suđenja (mini sudnica u kojoj studenti obavljaju praktičnu nastavu), jednu advokatsku kancelariju (također predviđenu za obavljanje praktičnog rada) i biblioteku.
 
Pravni fakultet pruža studentima razne prilike za međunarodne razmjene, takmičenja, projekte, i slično:
 
Erasmus+ KA107 program razmjene sa drugim Univerzitetima i Pravnim fakultetima u Evropi
Državno takmičenje u simulaciji suđenja iz oblasti krivičnog prava
Regionalno takmičenje iz oblasti ljudskih prava Klinike iz oblasti krivičnog prava, ljudskih prava, prava djeteta Debatna takmičenja (između studenata Pf-a, između studenata Univerziteta i srednjoškolaca)
Državno debatno takmičenje između javnih Pravnih fakulteta u BiH
Kviz znanja
 
Mogućnost zaposlenja:
 
- u privatnom i javnom sektoru
- u neprofitnom sektoru
- u pravosudnim institucijama (sud, tužilaštvo, advokatura)
- na poslovima odbrane, zaštite, sigurnosti i upravljanja ljudskim resursima u civilnom sektoru
- u upravi u svojstvu rukovodilaca, operativaca ili referenata u tijelima uprave na svim nivoima
- u državnim agencijama
- u ministarstvima, direkcijama, zavodima, institucijama i agencijama
- u privredi
- u međunarodnim organizacijama
- u nevladinim organizacijama
- u humanitarnim organizacijama
- u naučno
– nastavnim, naučno – istraživačkim, obrazovnim i stručnim institucijama
 
I još nešto o čemu vrijedi razmisliti!
 
Pravni fakultet omogućava kontinuirano sticanje i unapređujenje uže specijaliziranih teorijsko-pravnih i praktično-pravnih znanja i vještina, usvajanje novih metodologija rada, vještina prenošenja znanja i unapređenje naučno-istraživačkog rada i izdavačke djelatnosti te daje doprinos savremenoj nauci i struci, kako u teorijskopravnom tako i u praktično-pravnom smislu.
 
Nastavnici, saradnici i studenti Fakulteta uključeni su u niz obrazovnih, naučno-istraživačkih i praktično-pravnih projekata na lokalnom, regionalnom i međunarodnom nivou.
 
Pravni fakultet je u proteklom periodu intenzivirao saradnju sa okruženjem kroz potpisivanje sporazuma o saradnji sa raznim subjektima, posebno visokoškolskim ustanovama, državnim institucijama, agencijama, organima pravosuđa i nevladinim organizacijama.
 
Posredstvom univerzitetske Kancelarije za međunarodnu saradnju ostvaruje se stipendiranje nastavnog osoblja i studenata za studijske boravke na stranim univerzitetima, pohađanje ljetnih škola i kurseva za učenje stranih jezika u zemlji i inostranstvu te učešće na raznim seminarima, konferencijama, takmičenjima i manifestacijama, programima mobilnosti i razmjene.
 
Zajedno sa studentima Pravnog fakulteta Sveučilišta u Mostaru studenti Pravnog fakulteta Univerziteta „Džemal Bijedić" u Mostaru su osnovali ELSA Mostar (ogranak ELSE BiH-Evropskog udruženja studenata prava BiH).
 
Osnovane su i aktivno djeluju Asocijacija studenata Pravnog fakulteta Univerziteta „Džemal Bijedić" u Mostaru i Alumni asocijacija Pravnog fakulteta Univerziteta „Džemal Bijedić" u Mostaru, te Debatni klub.
 
 
Upis na Pravni fakultet se vrši na osnovu konkursa, na kojem imaju pravo učešća kandidati sa završenim srednjim (četverogodišnjim) obrazovanjem u Bosni i Hercegovini, te strani državljani i lica bez državljanstva sa završenim srednjim obrazovanjem u inostranstvu.
 
Primljeni kandidat sa završenim srednjim obrazovanjem u inostranstvu može se upisati u prvu godinu I ciklusa studija nakon izvršene nostrifikacije, odnosno ekvivalencije svjedočanstva o završenom srednjem obrazovanju u inostranstvu, a najkasnije do početka školske godine.
 
Izbor kandidata se vrši primjenom opštih, pojedinačnih i posebnih kriterija. Opšti kriterij je uspjeh  postignut  tokom  cjelokupnog srednjoškolskog obrazovanja, a posebni uspjeh iz predmeta koji su značajni za studij –maternjeg jezika i historije.
 
Posebni kriterij se odnosi na priznanje stečeno za uspjeh u toku školovanja ili na takmičenjima iz poznavanja naučnih disciplina ili po osnovu rezultata u vrhunskom sportu, a po osnovu njega se mogu dobiti dodatni bodovi.  Svakom kandidatu se obračunavaju bodovi ostvareni po oba
kriterija, na način određen u konkursu. Komisija za prijem studenata sačinjava rang-listu prema kriterijima navedenim u konkursu.
 
Ukoliko se u junskom roku ne javi dovoljan broj kandidata, ili svi prijavljeni kandidati ne
ostvare minimalni broj bodova koji su uslov za prijem, u septembru se raspisuje konkurs
za drugi upisni rok. Provodi se ista procedura u pogledu rangiranja i prijema kandidata
kao i na prvom upisnom roku.
 
Kandidati za upis u prvu godinu studija predaju u Studentsku službu sljedeće dokumente:
  1. obrazac prijave za upis (nabavlja se na Fakultetu),
  2. originalna svjedočanstva I, II, III, IV razreda i završno svjedočanstvo,
  3. izvod iz matične knjige rođenih,
  4. uvjerenje o državljanstvu,
  5. ostale dokumente značajne za utvrđivanje broja bodova po utvrđenim kriterijima.
 
Konkurs se raspisuje u junu, a status studenta dodiplomskog studija stiče se upisom u prvu godinu studija, koji se obavlja u septembru. Upis u starije godine i obnavljanje upisa vrši se od 1. septembra do 10. oktobra.
 
 
Raspored nastave za 2019/2020. godinu:
 
Ispitni rokovi (januarsko-februarski) :
 
Uslov za upis je završena četverogodišnja srednja škola.
Prednost imaju kandidati s boljim opštim uspjehom postignutim u toku srednjoškolskog obrazovanja i uspjehom iz predmeta bitnih za studij (historija i maternji jezik).
Prijava na konkurs za upis podnosi se u junu.
 
Copyrights © 2013 & Pravni fakultet Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru
Sva prava zadržana.