Poziv za prijavu studenata na Pravnu kliniku za ljudska prava

U okviru projekta Vijeća Evrope pod nazivom “Inicijativa za pravnu sigurnost i efikasno pravosuđe u Bosni i Hercegovini” kao jedna od projektnih komponenti planirana je i uspješna saradnja sa akademskom zajednicom. U tom smislu uspostavljena je saradnja sa Pravnim fakultetom Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru i Pravnim fakultetom Sveučilišta u Mostaru, sa kojima će se organizirati Klinika za ljudska prava koja će se održati u toku ljetnog semestra akademske 2018./2019. godine. Pravna klinika za ljudska prava pruža studentima neophodne praktične pravne vještine u oblasti ljudskih prava. To uključuje pripreme za intervjuisanje i savjetovanje žrtava kršenja ljudskih prava; pripreme za zastupanje žrtava gdje je to prikladno; izrada nacrta pravnih akata i istraživanje; istraživanje i analiziranje činjenica; razvijanje vještina pregovaranja i podsticanje timskog rada sa drugim studentima i praktičarima za ljudska prava. Kao izvannastavna aktivnost, Klinika će nadograđivati teoretsko znanje koje su studenti stekli tokom nastave. Klinika ima za cilj zaštitu ljudskih prava žrtava i pružanje pomoći i savjeta prije podnošenja pritužbi nacionalnim institucijama, Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine i Evropskom sudu za ljudska prava. Vijeće Evrope će podržati aktivnosti Klinike tokom ljetnog semestra u akademskoj godini 2018/2019, počevši od 1. marta do 30. juna 2019. godine. Klinike se izvode u ukupnom trajanju od 28 (dvadeset osam) časova, uključujući i simulirano suđenje. Klinika je otvorena za 30 studenata (po 15 studenata sa dva pravna fakulteta), prednost imaju studenti III i IV godine. Nakon uspješno završenog pohađanja nastavnog procesa Pravne klinike za ljudska prava polaznicima će biti dodijeljeni certifikati. Zainteresovani studenti mogu se prijaviti do 19.3.2019. godine, na email adresu: emina.hasanagic@unmo.ba

Pravna klinika za ljudska prava Vijeća Evrope.doc
(161 KB)

 
 
Raspored nastave za 2018/2019. godinu:
 
Ispitni rokovi (junsko-julski) :
 
Uslov za upis je završena četverogodišnja srednja škola.
Prednost imaju kandidati s boljim opštim uspjehom postignutim u toku srednjoškolskog obrazovanja i uspjehom iz predmeta bitnih za studij (historija i maternji jezik).
Prijava na konkurs za upis podnosi se u junu.
 
Copyrights © 2013 & Pravni fakultet Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru
Sva prava zadržana.