Informacija o odbrani doktorske disertacije Sunčice Hajdarović

Univerzitet „Džemal Bijedić" u Mostaru, Pravni fakultet, Doktorski studij Evropskog prava

OBJAVLJUJE

da će kandidatkinja mr. Sunčica Hajdarović javno braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: „Institut nužne odbrane u bosanskohercegovačkom i uporednom zakonodavstvu i praksi". Elektronska usmena i javna odbrana doktorske disertacije održati će se u četvrtak, 20. 5. 2021. godine u 13,00 sati, na Pravnom fakultetu Univerziteta „Džemal Bijedić" u Mostaru, online, putem linka koji je dostupan na web stranicama Pravnog fakulteta Univerziteta „Džemal Bijedić" u Mostaru (www.pf.unmo.ba) i Univerziteta „Džemal Bijedić" u Mostaru (www.unmo.ba):

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTYzMWJlMjctOGRhMS00NzgyLTgyMGMtM2E3MGEyZmZiMTBh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2271de8489-e00a-4976-bcb0-07656570fbda%22%2c%22Oid%22%3a%22958c5d8d-1489-458c-8212-91ea7766e7d5%22%7d

 
 
Raspored nastave za 2020/2021. godinu:
 
Ispitni rokovi (januarsko-februarski) :
 
Uslov za upis je završena četverogodišnja srednja škola.
Prednost imaju kandidati s boljim opštim uspjehom postignutim u toku srednjoškolskog obrazovanja i uspjehom iz predmeta bitnih za studij (historija i maternji jezik).
Prijava na konkurs za upis podnosi se u junu.
 
Copyrights © 2013 & Pravni fakultet Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru
Sva prava zadržana.