Pravne klinike "Pravda za djecu"

U okviru projekta „Pravda za svako dijete“ koji provodi UNICEF u saradnji sa Švedskom agencijom za razvoj (Sida), Švicarskom vladom i nadležnim resornim ministarstvima i institucijama na državnom, entitetskom i kantonalnom nivou, te Biroom za ljudska prava Tuzla, Centrom za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC) i Centrom za ljudska prava u Mostaru, nevladinim organizacijama koje pružaju stručnu i tehničku podršku u implementaciji aktivnosti, ostvarena je, kao jedna od projektnih komponenti, i uspješna saradnja sa akademskom zajednicom – osam javnih pravnih fakulteta u Bosni i Hercegovini: Pravnim fakultetom Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru, Pravnim fakultetom Sveučilišta u Mostaru, Pravnim fakultetom Univerziteta u Sarajevu, Pravnim fakultetom Univerziteta u Istočnom Sarajevu, Pravnim fakultetom Univerziteta u Zenici, Pravnim fakultetom Univerziteta u Banja Luci, Pravnim fakultetom u Univerziteta u Tuzli i Pravnim fakultetom u Univerziteta u Bihaću, kao i sa pružaocima besplatne pravne pomoći – članicama Mreže za koordinaciju vladinih i nevladinih pružaoca besplatne pravne pomoći u Bosni i Hercegovini, posebno organizovanjem i implementiranjem Pravnih klinika „Pravda za djecu“. Tokom nastavnog procesa Pravne klinike „Pravda za djecu“, a na osnovu potpisanih memoranduma o saradnji sa Univerziteom „Džemal Bijedić“ u Mostaru, Pravnim fakultetom Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru i Pravnim fakultetom Sveučilišta u Mostaru, polaznici Pravne klinike „Pravda za djecu“ (32 polaznika) – studenti Pravnog fakulteta Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru i studenti Pravnog fakulteta Sveučilišta u Mostaru dobili su priliku da izgrade svoje stručne i profesionalne kapacitete, unaprijede uže specijalizovana teorijsko-pravna i praktično-pravna znanja i vještine u oblasti pravne zaštite prava i interesa djece i mladih u različitim pravnim oblastima i raznim pravnim postupcima, sa naglaskom i na pružanje besplatne pravne pomoći. Na Pravnom fakultetu Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru, kao dio nastavnog procesa Pravne klinke, prof. dr. Amra Jašarbegović i prof. dr. Alena Huseinbegović održale se predavanja i radionice za studente – polaznike Pravne klinike „Pravda za djecu“ o temama: „Ustavnosudska zaštita prava djeteta“, „Izvršenje radi ostvarenja nenovčanog potraživanja, s posebnim osvrtom na izvršenje radi predaje djeteta“, „Zastupanje djece u parničnom postupku“ i „Besplatna pravna pomoć u građanskim stvarima“. Polaznici Pravne klinike „Pravda za djecu“ pohađaju uže specijalizovanu teorijsko-pravnu i praktično-pravnu edukaciju, analiziraju pozitivno-pravna rješenja i konkretne slučajeve, rješavaju hipotetičke pravne slučajeve, učestvuju u razgovorima sa profesorima prava, pravnicima praktičarima i stručnjacima iz srodnih naučnih disciplina o najčešćim i najvažnijim problemima u području pristupa pravdi za djecu – pružanju (besplatne) pravne pomoći i pravde za djecu, kao i o mogućnostima iznalaženja izvodljivih prijedloga za poboljšanje stanja u ovoj oblasti. Značajan dio programa Pravne klinke „Pravda za djecu“ predstavlja i praktično-pravna obuka za polaznike u Pravnom savjetovalištu – Centru za besplatnu pravnu pomoć u Centru za ljudska prava u Mostaru, pod mentorstvom pružaoca besplatne pravne pomoći. Nakon uspješno završenog pohađanja nastavnog procesa – predavanja/radionica Pravne klinike „Pravda za djecu“ i praktično-pravne obuke polaznicima će biti dodjeljeni certifikati.
Share this Post: Facebook Twitter
 
 
Raspored nastave za 2018/2019. godinu:
 
Ispitni rokovi (junsko-julski) :
 
Uslov za upis je završena četverogodišnja srednja škola.
Prednost imaju kandidati s boljim opštim uspjehom postignutim u toku srednjoškolskog obrazovanja i uspjehom iz predmeta bitnih za studij (historija i maternji jezik).
Prijava na konkurs za upis podnosi se u junu.
 
Copyrights © 2013 & Pravni fakultet Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru
Sva prava zadržana.