Pravna klinika "Pravda za djecu"

 

Dana 21.11.2019. održana je ceremonija dodjele certifikata studentima i studenticama Pravnog fakulteta Univerziteta „Džemal Bijedić" u Mostaru i Pravnog fakulteta Sveučilišta u Mostaru – polaznicima i polaznicama Pravne klinike „Pravda za djecu" nakon uspješno okončanog pohađanja nastavnog procesa – predavanja/radionica Pravne klinike „Pravda za djecu" i praktično-pravne obuke u Pravnom savjetovalištu – Centru za besplatnu pravnu pomoć u Centru za ljudska prava u Mostaru.

U okviru projekta „Pravda za svako dijete" koji provodi UNICEF u suradnji sa Švedskom agencijom za razvoj (Sida), Švicarskom vladom i nadležnim resornim ministarstvima i institucijama na državnom, entitetskom i kantonalnom nivou, te Biroom za ljudska prava Tuzla, Centrom za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC) i Centrom za ljudska prava u Mostaru, nevladinim organizacijama koje pružaju stručnu i tehničku podršku u implementaciji aktivnosti, ostvarena je, kao jedna od projektnih komponenti, i uspješna saradnja sa akademskom zajednicom – osam javnih pravnih fakulteta u Bosni i Hercegovini: Pravnim fakultetom Univerziteta „Džemal Bijedić" u Mostaru, Pravnim fakultetom Sveučilišta u Mostaru, Pravnim fakultetom Univerziteta u Sarajevu, Pravnim fakultetom Univerziteta u Istočnom Sarajevu, Pravnim fakultetom Univerziteta u Zenici, Pravnim fakultetom Univerziteta u Banja Luci, Pravnim fakultetom u Univerziteta u Tuzli i Pravnim fakultetom u Univerziteta u Bihaću, kao i sa pružaocima besplatne pravne pomoći – članicama Mreže za koordinaciju vladinih i nevladinih pružaoca besplatne pravne pomoći u Bosni i Hercegovini, posebno organizovanjem iimplementiranjem Pravnih klinika „Pravda za djecu".

Centar za ljudska prava u Mostaru, kroz navedeni projekat, implementira aktivnosti na odabranim projektnim lokacijama: Livno, Mostar, Čapljina, Trebinje, Konjic, Čitluk, Tomislavgrad, Stolac. Navedene lokacije, odnosno općine i gradovi, odabrani su za pružanje podrške čiji fokusje pristup pravdi za djecu, prava, interesi i zaštita djece i mladih, razvijanjei primjena alternativnih mjera pri postupanju sa djecom u kontaktu sa zakonom na lokalnom i kantonalnom nivou, kao i prevencija maloljetničkog prestupništva

Tokom nastavnog procesa Pravne klinike „Pravda za djecu" u 2019. godini, a na osnovu potpisanih memoranduma o saradnji sa Univerziteom „Džemal Bijedić" u Mostaru, Pravnim fakultetom Univerziteta „Džemal Bijedić" u Mostaru i Pravnim fakultetom Sveučilišta u Mostaru, polaznici Pravne klinike „Pravda za djecu"– studenti Pravnog fakulteta Univerziteta „Džemal Bijedić" u Mostaru i studenti Pravnog fakulteta Sveučilišta u Mostaru dobili su priliku da izgrade svoje stručne i profesionalne kapacitete, unaprijede uže specijalizovana teorijsko-pravna i praktično-pravna znanja i vještine u oblasti pravne zaštite prava i interesa djece i mladih u različitim pravnim oblastima i raznim pravnim postupcima, sa naglaskom i na pružanje besplatne pravne pomoći.

Polaznici Pravne klinike „Pravda za djecu" pohađali su uže specijalizovanu teorijsko-pravnu i praktično-pravnu edukaciju, analizirali su pozitivno-pravna rješenja i konkretne slučajeve, rješavali su hipotetičke pravne slučajeve, učestvovali su u razgovorima sa profesorima prava, pravnicima praktičarima i stručnjacima iz srodnih naučnih disciplina o najčešćim i najvažnijim problemima u području pristupa pravdi za djecu – pružanju (besplatne) pravne pomoći i pravde za djecu, kao i o mogućnostima iznalaženja izvodljivih prijedloga za poboljšanje stanja u ovoj oblasti.

Značajan dio programa Pravne klinike „Pravda za djecu" predstavlja i praktično pravna obuka za polaznike u Pravnom savjetovalištu- Centru za besplatnu pravnu pomoć u Centru za ljudska prava u Mostaru, pod mentorstvom pružatelja besplatne pravne pomoći.

Studenti prava pohađali su praktično-pravnu obuku, pod mentorstvom pravnika praktičara i profesora prava – pružaoca besplatne pravne pomoći, čime su stjecali potrebno stručno iskustvo i praktično-pravna znanja i vještine, a socijalno ugrožene i (potencijalno) diskriminirane kategorije stanovništa dobivale su besplatnu i visoko kvalitetnu pravnu pomoć, čime se doprinosi ostvarenju pristupa pravdi, efikasnijem uređenju i djelovanju sektora pravde, stvara mogućnost identifikovanja i praćenja, kao i davanja preporuka za izvodljivo rješenje i otklanjanje problema i nedostataka u zakonodavstvu i pravosudnom sistemu, sektoru pravde, te vršenja analize, istraživanja, monitoringa, izvještavanja, javnog zagovaranja, publikovanja i informisanja svih relevantnih aktera, posebno u domenu ostvarenja pristupa pravdi i reformi sektora pravde.

Studenti – polaznici Pravne klinike „Pravda za djecu" tokom praktično-pravne obuke, pod mentorstvom pružaoca besplatne pravne pomoći, stjecali su uže specijalizovana praktično-pravna znanja i vještine u oblasti pravne zaštite prava i interesa djece i mladih u različitim pravnim oblastima i raznim pravnim postupcima, sa naglaskom i na pružanje besplatne pravne pomoći, prateći rješavanje pravnih problema od prijema stranaka u Pravnom savjetovalištu – Centru za besplatnu pravnu pomoć u Centru za ljudska prava u Mostaru do okončanja postupka pružanja besplatne pravne pomoći, analizirali su praktično-pravne slučajeve, diskutirali su primjenu relevantnih materijalnih i procesnih odredbi, sačinjavanje pravnih akata, radnje u postupku, dobivanje relevantnih informacija od stranaka, analiziranje pravnih akata, vođenje i praćenje predmeta.


Share this Post: Facebook Twitter
 
 
Raspored nastave za 2020/2021. godinu:
 
Ispitni rokovi (septembarski) :
 
Uslov za upis je završena četverogodišnja srednja škola.
Prednost imaju kandidati s boljim opštim uspjehom postignutim u toku srednjoškolskog obrazovanja i uspjehom iz predmeta bitnih za studij (historija i maternji jezik).
Prijava na konkurs za upis podnosi se u junu.
 
Copyrights © 2013 & Pravni fakultet Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru
Sva prava zadržana.