Održana praktično-pravna obuka za studente u okviru Pravne klinike „Pravda za djecu“

U okviru projekta „Pravda za svako dijete“ koji provodi UNICEF u saradnji sa Švedskom agencijom za razvoj (Sida), Švicarskom vladom i nadležnim resornim ministarstvima i institucijama na državnom, entitetskom i kantonalnom nivou, te Biroom za ljudska prava Tuzla, Centrom za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC) i Centrom za ljudska prava u Mostaru, nevladinim organizacijama koje pružaju stručnu i tehničku podršku u implementaciji aktivnosti, ostvarena je, kao jedna od projektnih komponenti, i uspješna saradnja sa akademskom zajednicom – osam javnih pravnih fakulteta u Bosni i Hercegovini: Pravnim fakultetom Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru, Pravnim fakultetom Sveučilišta u Mostaru, Pravnim fakultetom Univerziteta u Sarajevu, Pravnim fakultetom Univerziteta u Istočnom Sarajevu, Pravnim fakultetom Univerziteta u Zenici, Pravnim fakultetom Univerziteta u Banja Luci, Pravnim fakultetom u Univerziteta u Tuzli i Pravnim fakultetom u Univerziteta u Bihaću, kao i sa pružaocima besplatne pravne pomoći – članicama Mreže za koordinaciju vladinih i nevladinih pružaoca besplatne pravne pomoći u Bosni i Hercegovini, posebno organizovanjem i implementiranjem Pravnih klinika „Pravda za djecu“. Tokom nastavnog procesa Pravne klinike „Pravda za djecu“, a na osnovu potpisanih memoranduma o saradnji sa Univerziteom „Džemal Bijedić“ u Mostaru, Pravnim fakultetom Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru i Pravnim fakultetom Sveučilišta u Mostaru, polaznici Pravne klinike „Pravda za djecu“ (32 polaznika) – studenti Pravnog fakulteta Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru i studenti Pravnog fakulteta Sveučilišta u Mostaru dobili su priliku da izgrade svoje stručne i profesionalne kapacitete, unaprijede uže specijalizovana teorijsko-pravna i praktično-pravna znanja i vještine u oblasti pravne zaštite prava i interesa djece i mladih u različitim pravnim oblastima i raznim pravnim postupcima, sa naglaskom i na pružanje besplatne pravne pomoći. Značajan dio programa Pravne klinke „Pravda za djecu“ predstavlja i praktično-pravna obuka za polaznike u Pravnom savjetovalištu – Centru za besplatnu pravnu pomoć u Centru za ljudska prava u Mostaru, pod mentorstvom pružaoca besplatne pravne pomoći. Pristup pravdi je temeljno ljudsko pravo u središtu vladavine prava u svim demokratskim sistemima. Efikasan i bez diskriminacije ostvariv pristup stručnoj besplatnoj pravnoj pomoći za sve kategorije stanovništva, uključujući i najranjivije skupina stanovništva u socio-ekonomski nepovoljnom položaju u BiH, koji ne mogu priuštiti advokatske usluge, bitan je i najvažniji aspekt pristupa pravdi i pravna sigurnost. Pravno savjetovalište – Centar za besplatnu pravnu pomoć u Centru za ljudska prava u Mostaru pruža besplatnu pravnu pomoć ugroženim kategorijama stanovništva, posebno: a) davanjem općih informacija podnositeljima zahtjeva o njihovim pravima i obavezama (apstraktna pravna pomoć) b) davanjem početnih pravnih savjeta i pomoći u popunjavanju obrazaca c) davanjem pismenih i usmenih pravnih savjeta o načinu i mogućnostima rješavanja određenog pravnog pitanja u konkretnoj pravnoj stvari (konkretna pravna pomoć), d) pružanjem pravne pomoći u sastavljanju svih vrsta pismena i podnesaka, e) sačinjavanjem apelacija, f) upućivanjem klijenata relevantnoj organizaciji, g) pravnim istraživanjem i analizom povodom određenog predmeta, h) u određenim situacijama, praćenjem klijenata do suda/upravnog organa i pružanjem pomoći na licu mjesta (popunjavanje obrazaca, dobivanje dokumenata.) Besplatna pravna pomoć pruža se u predmetima iz oblasti parničnog postupka, vanparničnog postupka, izvršnog postupka, prekršajnog postupka i upravnog postupka i spora, a opće informacije i pravni savjeti daju se i iz ostalih pravnih oblasti i pravnih postupaka. Nakon uspješno završenog pohađanja nastavnog procesa – predavanja/radionica Pravne klinike „Pravda za djecu“ i praktično-pravne obuke polaznicima će biti dodjeljeni certifikati.
Share this Post: Facebook Twitter
 
 
Raspored nastave za 2019/2020. godinu:
 
Ispitni rokovi (septembarski) :
 
Uslov za upis je završena četverogodišnja srednja škola.
Prednost imaju kandidati s boljim opštim uspjehom postignutim u toku srednjoškolskog obrazovanja i uspjehom iz predmeta bitnih za studij (historija i maternji jezik).
Prijava na konkurs za upis podnosi se u junu.
 
Copyrights © 2013 & Pravni fakultet Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru
Sva prava zadržana.