Novi studijski programi na Pravnom fakultetu: "Kriminologija i sigurnosne studije" i "Pravna informatika"

Na Pravnom fakultetu Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru od ove godine, pored četverogodišnjeg općeg smjera I. ciklusa studija i II. ciklusa studija, otvaraju se dva nova studijska programa - na I. ciklusu trogodišnji dodiplomski studij "Kriminologija i sigurnosne studije", te na II. ciklusu jednogodišnji studij "Pravna informatika". Status studenta na četverogodišnjem dodiplomskom studiju Pravnog fakulteta Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru stiče se upisom u prvu godinu studija. Pravo učešća na konkursu, koji se raspisuje u junu (prvi upisni rok)/septembru (drugi upisni rok) imaju sva lica koja su završila četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje. Prednost kod upisa imaju kandidati sa boljim općim uspjehom postignutim u toku prethodnog školovanja, a uzima se u obzir i uspjeh iz predmeta bitnih za studij (historija i maternji jezik). Izbor kandidata vrši se primjenom općih i pojedinačnih kriterija. Nakon završetka Pravnog fakulteta Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru stječe se: visoka stručna sprema, odnosno zvanje bakalaureat/bachelor prava (završetkom I ciklusa studija – četverogodišnjeg dodiplomskog studija). Redovni studenti za upis svake godine studija plaćaju iznos od 400 KM (200 KM po semestru). Vanredni studenti i studenti koji sami plaćaju školovanje (samofinansirajući studenti) plaćaju godišnju školarinu u iznosu od 1600 KM (800 KM po semestru). Status studenta na dodiplomskom stručnom studiju „Kriminologija i sigurnosne studije“ stiče se upisom u prvu godinu studija. Pravo učešća na konkursu, koji se raspisuje u junu (prvi upisni rok)/septembru (drugi upisni rok), imaju sva lica koja su završila četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje. Studenti plaćaju godišnju školarinu u iznosu od 2000,00 KM (1000,00 KM po semestru, uz mogućnost plaćanja na više rata). Nakon završetka trogodišnjeg studija „Kriminologija i sigurnosne studije“ stječe se zvanje: bakalaureat/bachelor kriminologije i sigurnosnih studija (završetkom I ciklusa studija – trogodišnjeg dodiplomskog studija). Studijski program "Pravna informatika" traje jednu akademsku godinu. Izvodi se na II ciklusu studija, s tim da je studij koncipciran na način da omogućava dalje školovanje iz oblasti na visokoškolskim ustanovama u BiH i EU. Status studenta na II ciklusu studija „Pravna informatika“ stiče se upisom u prvu godinu/prvi semestar studija. Pravo učešća na konkursu, imaju sva lica koja su završila četverogodišnje fakultetsko obrazovanje iz oblasti prava, poslovne informatike i informacijskih tehnologija. Troškovi studiranja iznose 1600,00 KM (800,00 KM po semestru). Nakon završetka II ciklusu studija „Pravna informatika“ stječe se zvanje: magistar pravne informatike. Detaljnije informacije o ovim studijskim programima mogu se vidjeti u brošurama i nastavnom planu i programu koji su dostupni u prilogu ovog obavještenja.
Share this Post: Facebook Twitter
 
 
Raspored nastave za 2021/2022. godinu:
 
Ispitni rokovi (oktobarski) :
 
Uslov za upis je završena četverogodišnja srednja škola.
Prednost imaju kandidati s boljim opštim uspjehom postignutim u toku srednjoškolskog obrazovanja i uspjehom iz predmeta bitnih za studij (historija i maternji jezik).
Prijava na konkurs za upis podnosi se u junu.
 
Copyrights © 2013 & Pravni fakultet Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru
Sva prava zadržana.