Naučno-popularni projekt: Suđenje Gavrilu Principu i ostalim učesnicima Sarajevskog atentata 1914.

Projekt Pravnog fakulteta „Suđenje Gavrilu Principu i ostalim učesnicima Sarajevskog atentata 1914. – simulacija suđenja kao praktični vid nastave" zamišljen je kao dodatna aktivnost za grupu studenata svih godina pravnog studija koji bi pod mentorstvom nastavnika, saradnika i stručnih konsultanata radili na oživljavanju i rekonstrukciji događaja koji su slijedili nakon izvršenja atentata. Projektne aktivnosti bi obuhvatile rad na prikupljanju relevantnih izvora o suđenju, pripremu i simulaciju suđenja atentatorima. Rad sa studentima zamišljen je kao interaktivni rad tokom ljetnog semestra u okviru kojeg bi bile provedene sve neophodne faze projekta, a čiji bi krajnji rezultat bio sama simulacija suđenja koja bi bila izvedena za nastavnike, ostale studente te širu naučnu javnost i medije.
 
Primarni izvor za pripremu simulacije predstavljaju stenogrami sa suđenja koji se nalaze u Arhivu BiH u Sarajevu, a na osnovu njih je moguće izvršiti vjernu rekonstrukciju cijelog događaja. S obzirom da je samo suđenje trajalo od 12. oktobra do 28. oktobra 1914. godine, nemoguće je izvesti potpunu rekonstrukciju, iako bi u fazi priprema studenti obradili cijeli tok postupka. Sam završni događaj uključivao bi ključne dijelove (čitanje optužnice, davanje iskaza Gavrila Principa, saslušanje svjedoka, izricanje presude), i one koji bi za studente bili od najvećeg interesa.
 
Realizacija projekta zasniva se na tačnom i vjerodostojnom prikazu toka postupka kojeg je moguće ostvariti na osnovu svih relevantnih izvora, uključujući i pomenute stenograme. Bez želje za subjektivizacijom i politizacijom događaja, studenti će imati zadatak prikaza jednog aspekta funkcionisanja pravnog i sudskog sistema, koji je naravno imao i još uvijek ima svoju političku i ideološku, ali i ljudsku i emotivnu pozadinu.
 
Plan rada obuhvata okvirni period od četiri mjeseca (februar, mart, april, maj), sa sedmičnim sastancima, grupnim i individualnim radom i vježbama pojedinih faza suđenja. Kroz pripremne aktivnosti studenti će imati mogućnost da rade na razvijanju pravničkih vještina i retoričkih sposobnosti, ali i da steknu dodatna znanja o jednom od najvažnijih događaja dvadesetog vijeka. Kroz upoznavanje sa načinom funkcionisanja pravosudnog sistema Austro-Ugarske i procesuiranjem učesnika koji su, ako ne prouzrokovali, onda sigurno ubrzali njenu propast, moguće je izvesti zaključke o datom vremenu, društvu i pravu, te ih sagledati u svjetlu savremenog društvenog, pravnog i političkog konteksta.
 
Osnovne materijalne pretpostavke za realizaciju ovog projekta ostvarene su kroz implementaciju projekta opremanja sudnice za simulaciju suđenja kojeg je pomoglo Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke. U ambijentu stvarne sudnice biće realizovane pripremne i završne aktivnosti projekta, što će studentima i publici omogućiti realan doživljaj suđenja. Uz posebnu kostimografiju i dodatne rekvizite 1914. godina će biti oživljena sto godina kasnije.
Uz samu simulaciju projektne aktivnosti uključuju  i organizaciju okruglog stola na temu atentata i upriličene simulacije, te postavku izložbe originalnih fotografija učensika atentata, čina atentata i suđenja optuženima.

Projektni tim:
 
Voditelj projekta: Dr. Sc. Anita Duraković
1.    Mr .Sc. Šejla Maslo Čerkić, koordinator projekta i autor simulacije
2.    Mr. Sc. Denis Pajić
3.    Mr. Sc. Ramajana Demirović
4.    Mr. Sc. Nerma – Čolaković Prguda
5.    Sunčica Vejzović, dipl iur.
*Dr. Sc. Amra Mahmutagić, stručni konsultant

Trajanje: 4 mjeseca
Projekat finansira: Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke
 
 
Raspored nastave za 2021/2022. godinu:
 
Ispitni rokovi (januarsko-februarski) :
 
Uslov za upis je završena četverogodišnja srednja škola.
Prednost imaju kandidati s boljim opštim uspjehom postignutim u toku srednjoškolskog obrazovanja i uspjehom iz predmeta bitnih za studij (historija i maternji jezik).
Prijava na konkurs za upis podnosi se u junu.
 
Copyrights © 2013 & Pravni fakultet Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru
Sva prava zadržana.