II Ciklus

Jednogodišnji studij na II ciklusu se organizuje prema usvojenom modelu 4+1+3.  Nastavni plan i program predviđa polaganje 5 obaveznih i 2 izborna predmeta (ukupno 40 ECTS bodova), te izradu i odbranu završnog rada (20 ECTS bodova). Uspješnom odbranom završnog rada stiče se zvanje magistar prava.
 
Upis  na  studij  vrši  se  na  osnovu  javnog  konkursa  koji  raspisuje  Nastavno-naučno vijeće Univerziteta, na prijedlog Nastavno-naučnog vijeća članice, najkasnije 30 dana prije početka nastave.
 
Pravo  upisa  na  jednogodišnji studij  II  ciklusa imaju  lica  koja  su završila odgovarajući dodiplomski studij/studij I ciklusa u trajanju od četiri godine sa ostvarenih 240 ECTS bodova.
Nastavni  plan  i  program  II  ciklusa  za  2011/12.  godinu koncipiran je  tako da osigura realizaciju postavljenih ciljeva i postizanje planiranih ishoda učenja. Usmjeren je na naučno i stručno usavršavanje pravnika, naročito onih koji rade u pravosuđu, privredi, finansijskim  institucijama i  naučnim  ustanovama.
 
U akademskoj 2009/2010. godini na Fakultetu je organizovan regionalni postdiplomski studij "Poslovno pravo Evropske unije".
 
Fakultet je u 2006/07. godini organizovao i Postdiplomski studij pod nazivom Evropske integracije i tranzicija pravnog sistema u BiH. Nosilac postdiplomskog studija je Pravni fakultet Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru. U organizaciji studija Fakultet je ostvario saradnju sa Pravnim fakultetima iz Bosne i Hercegovine, Republike Hrvatske i Republike Italije (Universita' Carlo Cattaneo - LIUC, Castellanza), kao i sa predstavnicima međunarodnih institucija i organizacija angažiranim u projektima relevantnim za program postdiplomskog studija.
 
Od akademske 2011/2012. godine na Fakultetu se organizuje II ciklus studija - smjer građanskopravni, oblast evropsko pravo.

Za dodatne informacije o upisu na II ciklus zainteresovani kandidati se mogu obratiti na 036 514 230 ili na e-mail: pf@unmo.ba
 
 
 
Raspored nastave za 2017/2018. godinu:
 
Ispitni rokovi (Septembarski):
 
Uslov za upis je završena četverogodišnja srednja škola.
Prednost imaju kandidati s boljim opštim uspjehom postignutim u toku srednjoškolskog obrazovanja i uspjehom iz predmeta bitnih za studij (historija i maternji jezik).
Prijava na konkurs za upis podnosi se u junu.
 
Copyrights © 2013 & Pravni fakultet Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru
Sva prava zadržana.