Pristup pravdi u Hercegovačko-neretvanskom kantonu - besplatna pravna pomoć

Projekat Centra za ljudska prava u Mostaru "Pristup pravdi u Hercgovačko-neretvanskom kantonu - besplatna pravna pomoć", finansiran od USAID JSDP II (septembar 2010. - maj 2011.) fokusira se na oblast pružanja besplatne pravne pomoći, i to: postojeći pravni okvir, davanje usluga apstraktne i konkretne pravne pomoći tražiocima pravne  pomoći, edukaciju  i  informisanje  i  pružaoca  i  primaoca  pravne  pomoći,  ciljnih 33 grupa,  te  studenata  prava  i  javnosti,  kao  i  članica  Mreže  pravde  u  BiH,  po  potrebi, analizu i istraživanje relevantnog pravnog okvira i metodologije i sadržaja  rada posebno na najučestalijim pravnim problemima, kao i uzajamnih odnosa ključnih aktera: sudstvo (Općinski i Kantonalni sud u Mostaru), NVO sektor, osobito Centar za ljudska prava u Mostaru,  akademska  zajednica  (dva  Pravna  fakulteta  u  Mostaru,  nastavno  osoblje, studenti i tek diplomirani pravnici), advokatska kancelarija (Advokatska komora FBiH - Regionalna  advokatska  komora - HNK),  Ministarstvo  pravosuđa,  uprave  i  lokalne samouprave  HNK,  Vlada  HNK,  Skupština  HNK,  zagovaranje  i  lobiranje  za  donošenje i/ili  unaprjeđenje  pravnih  akata  (zakona)  i  prakse  za  poboljšanje  stanja  u  ovoj  oblasti, pripremanje i publikovanje završnog zbirnog izvještaja svih navedenih ključnih aktera u HNK  sa  praktičnim  i  izodljivim  preporukama  za  unaprjeđenje  stanja  u  oblasti  pristupa pravdi - besplatnoj pravnoj pomoći u HNK.
 
Na ovaj način obezbjeđuje se i neposredna uvezanost akademskog osoblja sa relevantnim stručnjacima  iz  prakse,  te  uvid  u  potrebe  osposobljavanja  studenata - budućih diplomiranih pravnika za tržište rada
 
Koordinator projekta: dr. Rebeka Kotlo
 
 
Raspored nastave za 2017/2018. godinu:
 
Ispitni rokovi (junsko-julski):
 
Uslov za upis je završena četverogodišnja srednja škola.
Prednost imaju kandidati s boljim opštim uspjehom postignutim u toku srednjoškolskog obrazovanja i uspjehom iz predmeta bitnih za studij (historija i maternji jezik).
Prijava na konkurs za upis podnosi se u junu.
 
Copyrights © 2013 & Pravni fakultet Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru
Sva prava zadržana.